ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a hungarocon.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben jegyvásárlója kíván lenni a HungaroCon rendezvénynek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Üzemeltetői adatok:

 • AVANA EGYESÜLET
 • 1024 Budapest, Fény utca 2.
 • 18635212-1-41
 • kapcsolat@avana.hu
 • Korona Takarék Takarékszövetkezet
  55400187-11032814

 Szolgáltatói adatok:

 • AVANA EGYESÜLET
 • 1024 Budapest, Fény utca 2.
 • 18635212-1-41
 • kapcsolat@avana.hu
 • Korona Takarék Takarékszövetkezet
  55400187-11032814 

I. Általános rendelkezések

 1. Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák mindazok szolgáltatások igénybevételének feltételeit, melyek a Avana Egyesület. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett, https://www.hungarocon.hu/ elérhető oldalon (továbbiakban: Oldal) igénybe vehetőek.
 2. Jelen Szabályzat értelmében Felhasználó: az Üzemeltető Facebook felületének, valamint az Oldalnak a látogatója, illetve az itt elérhető szolgáltatásoknak vagy azok valamely elemének használója. Ennek megfelelően bármely szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja jelen Szabályzatot.
 3. Az Oldal jelen Szabályzat módosítására a jogot fenntartja, a módosításról a Felhasználót felhívás formájában az Oldalon értesíti. A Szabályzat módosításáról közzé tett nyilatkozatot követően bármely szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó a módosítást tudomásul veszi és elfogadja.
 4. Jelen Szabályzat részét képezi továbbá az Adatvédelmi nyilatkozat, valamint minden olyan további dokumentum, mely az Oldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos. Ennek megfelelően jelen Szabályzat és minden kapcsolt dokumentum a Felhasználóra nézve kötelező.
 5. A Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a Rendezvény szerzőjével (továbbiakban Rendezvényszervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba.
 1. A Vásárló az internetes vásárlás során legkésőbb a „Fizetés” gomb megnyomásával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és annak adatkezelésre vonatkozó szabályaiban meghatározott körben hozzájárult.

 

II. Szolgáltatások, feltételek

 1. Az Oldal szolgáltatásainak célja az, hogy bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással a felhasználók belépőjegyet várásolajnak.
 2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az Oldal bármely tartalmi elemét módosítsa, megszüntesse, illetve azok megjelenését, tartalmát és működését módosítsa, illetve az Oldalon hirdetést, bármilyen tartalmat vagy saját szolgáltatást mutasson be.
 3. Az Avana Egyesület. mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató; részletes cégadatok és elérhetőség az „Elérhetőség” részben találhatók) on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet a HungaroCon rendezvényre szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére.
 4. A weblap üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető; részletes cégadatok és elérhetőség az „Elérhetőség” részben találhatók) a Rendszer szerződéses felhasználójaként saját weblapján keresztül közreműködik a Belépőjegyek értékesítésében. A Szolgáltató az Üzemeltető weblapján keresztül a Vásárlók részére a Rendszerében a HungaroCon Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).
 5. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, az Üzemeltető (a továbbiakban a Szolgáltató és az Üzemeltető együttesen: Jegyértékesítő) valamint az internetes rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló; a továbbiakban mindhárman együttesen: Szerződő Felek) között Belépőjegyek megvásárlására vonatkozó Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

III. Írásbeli szerződés, iktatott forma

 1. Az internetes vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

IV. A szerződés nyelve, az ÁSZF területi hatálya

 1. A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére.

V. Az ÁSZF módosítása

 1. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.jegy.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

VI. A Vásárló adatai

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
 2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
 3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.
 4. A Vásárló beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat elektronikusan használja a Szolgáltató a szerződés teljesítése céljából. Beleegyezik továbbá, hogy ezen adatok az egyazon csoporton belüli társaságoknak valamint az érintett Rendezvényszervezőknek az adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezések és megkötések keretein belül továbbításra kerüljenek.
 5. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.
 6. Amennyiben a Vásárló feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja. A Szolgáltató a Hírlevélre feliratkozott Vásárlók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is rendezvényt ajánlani.
 7. Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.
 8. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az adott rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a Rendezvényszervező a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson
 9. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

VII. Jegyárak és kedvezmények

 1. A feltüntetett jegyárakat a Szolgáltató önkényesen nem változtathatja meg.
 2. Az árak áfa mentes bruttó árak.
 3. A Szolgáltató jogosult kedvezményeket felajánlani a rendezvény meghirdetésétől kezdve a rendezvény napjáig.
 4. A Szolgáltató hirdethet nyereményjátékot amelyen kedvezményes vagy ingyenes belépőjegy nyerhető.
 5. A Vásárló jogosult a megváltott jegyhez járó kedvezményt igénybe venni.
 6. További kedvezményre a megvásárolt jegy automatikusan nem jogosít, abban az esetben sem, ha a Szolgáltató alkalmilag egyéb kedvezményt is felajánl a jegyvásárlóknak.
 7. A megvásárolt jegy nem visszaváltható.
 8. A megvásárolt jegyet a Vásárló más személyre átruházhatja. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.
 9. A vételár kiegyenlítésének módja banki átutalás vagy bankkártyás vásárlás.
 10. A vásárlás során előforduló vis major esetében, a Vásárló a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles (kapcsolat@avana.hu). 24 óra eltelte után semmilyen nem banktechnikai hiba miatt történő fizetési panaszt orvosolni nem áll módunkban.
 11. A Vásárló a rendezvény helyszínén átveszi a belépésre jogosító karszalagot. A karszalag birtokában a Vásárló korlátlan számú belépésre jogosult a rendezvény helyszínére.
 12. A karszalag kizárólag az adott jegyárhoz meghirdetett szolgáltatás igénybevételére jogosít.
 13. A Szolgáltató a belépéskor jogosult a diákigazolvány vagy személyi igazolvány alapján a kedvezmény jogosultságát ellenőrizni.
 14. A Szolgáltató megtagadhatja a belépést a rendezvényre, vagy kötelezheti a Vásárlót kiegészítő díj megfizetésére, amennyiben a kedvezményre való jogosultsága nem igazolható vagy nem áll fenn.
 15. Kedvezmény elbírálása: Amennyiben a látogató 2005 október 26. után született, a rendezvényt szülői kísérettel ingyen látogathatja. 2001 és 2005 október 26. között születettek jogosultak a Junior jegy vásárlásra.
 16. A Sajtójegy ingyenes belépésre jogosít, amennyiben az újságíró vagy blogger/vlogger előzetesen egyeztette ennek feltételeit a Szervezővel.
 17. A helyszínen kedvezményes áron sajtójegy váltható.
 18. Sajtóigazolvány ingyenes belépést nem biztosít.

VIII. Az internetes jegyvásárlás menete átutalás esetén

 1. Banki átutalás esetén a Vásárló az általa kért jegyek árát normál átutalással egyenlíti ki, a jegyvásárlásnál megadott bankszámlára.
  Az átutalás közleményében feltünteti a nevét és e-mailcímét.
 2. A megadott e-mailcímre a Szolgáltató visszaigazolást küld
 3. Visszaigazolás nélkül a vásárlás érvénytelen!
 4. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.
 5. A sikeres vásárlást követően Vásárló a rendezvény napján, a neve és e-mailcíme egyeztetését követően, helyszínén átveszi a belépésre jogosító karszalagot. A karszalag birtokában a Vásárló korlátlan számú belépésre jogosult a rendezvény helyszínére.
 6. A karszalag kizárólag az adott jegyárhoz meghirdetett szolgáltatás igénybevételére jogosít.
 7. Amennyiben a vásárlásról számlát igényel, azt kizárólag a rendezvényen, a belépőjeggyel együtt veheti át.

IX. Az internetes jegyvásárlás menete bankkártyás fizetés esetén

 1. A Vásárló az adataival kitölti az bankkártyás fizetési űrlapot.
 2. A banki visszaigazolás a tranzakcióról a jegyvásárlás megvalósulását jelenti.
 3. Visszaigazolás nélkül a vásárlás érvénytelen!
 4. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.
 5. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 6. A sikeres vásárlást követően Vásárló a rendezvény napján, a neve és e-mailcíme egyeztetését követően, helyszínén átveszi a belépésre jogosító karszalagot. A karszalag birtokában a Vásárló korlátlan számú belépésre jogosult a rendezvény helyszínére.
 7. A karszalag kizárólag az adott jegyárhoz meghirdetett szolgáltatás igénybevételére jogosít.
 8. Amennyiben a vásárlásról számlát igényel, azt kizárólag a rendezvényen, a belépőjeggyel együtt veheti át.

BARION

A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás. Segítségével lehetőség nyílik online áruházunkban bankkártyával fizetni, akár regisztráció nélkül vagy prepaid egyenlegről is.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. De fizetéshez használható az előre feltölt Barion egyenleg is, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel lehet feltölteni, illetve amire mások is utalhatnak pénzt. Ebben az esetben egy e-mail cím és jelszó megadásával is lehet vásárolni.

Tudj meg többet!

X. Elállás a szerződéstől

 1. A vásárlás a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Vásárlót a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a Belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

XI. Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

 1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 3. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

XII. A honlapon megjelenő szerzői jogok

 1. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 2. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XIII. Rendezvényszabályzat

 • Beléptetés:
  1. A rendezvényre a szervezők által meghatározott belépési pontokon keresztül juthatsz be.
  2. A rendezvény belépődíjas.
  3. A belépődíj alól mentesülnek a szervező által meghívott vendégek, előadók, árusok és a rendezvény szervezői.
  4. A sajtó munkatársai részére az ingyenes belépést a szervezőkkel előre kell egyeztetni. Önmagában a sajtóigazolvány nem jogosít ingyenes belépésre.
  5. A belépéskor a látogató karszalagot kap, melyet jól láthatóan viselnie kell a csuklón vagy felszólításra be kell mutatni.
  6. A karszalag hiánya azt jelenti, hogy a látogató nem a kijelölt belépési ponton keresztül jutott be. Ez a beléptetést követ 1 órán belül a rendezvényről eltávolítást, ez után az időszak után rendőrségi feljelentést von maga után.
  7. A karszalag a rendezvény alatt biztosítja a többszöri ki és belépést, de minden alkalommal ellenőrizhetik.
  8. A rendezvényt 12 év alatti személyek csak szülői felügyelettel látogathatják.
  9. Képanyagot bárki készíthet a rendezvényen és publikálhat, betartva az ide vonatkozó jogszabályokat, illetve a Fotó, videó, hangrögzítési szabályok pontban megadott tiltásokat.
 • Ami tilos:
  1. Csak a rendezvényen vásárolt szeszesital fogyasztható. Szeszesitalt a rendezvényre behozni, tilos!
  2. Szúró-vágó eszközt vagy egyéb fegyvert behozni Tilos! (A cosplayhez használt fegyvernek nem minősülő replikákra a korlátozás nem érvényes, de a szervezőség megbízottja ellenőrizheti ezeket a tárgyakat).
  3. Bárminemű kábítószer használata vagy terjesztése a rendezvényen, szigorúan tilos, és azonnali rendőri intézkedést von maga után.
 • Általános házirend
  1. A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól!
  2. A szervezők és a segítők jól látható AVANA jelzést viselnek. Kérjük, hogy teljesítsétek a rendezvénnyel kapcsolatos kéréseiket vagy utasításaikat. Ellenkező esetben kénytelenek vagyunk a rendezvényből kizárni, súlyosabb esetben rendőri segítséget igénybe venni.
  3. A nem megfelelő viselkedés miatt kizárt személyek semmilyen kárpótlásra nem jogosultak.
  4. A rendezvényen a résztvevők felelősek a saját testi épségükért és személyes tárgyaikért. Sem a helyszínt biztosító intézmény, sem a rendezők nem tudnak az elveszett vagy ellopott tárgyakért felelősséget vállalni.
  5. A szervezők nem vállalnak felelősséget a résztvevők által más személyben vagy tárgyban okozott károkért.
  6. Állatokat a rendezvényre behozni nem szabad.
  7. Dohánytermék fogyasztása csak a kijelölt területeken engedélyezett.
  8. A rendezvény területén az árusítás, illetve a reklámtevékenység (szórólapozás, reklám elhelyezése) csak a szervezők beleegyezésével megengedett.
 • Fotó, videó, hangrögzítési szabályok:
  1. A rendezvény helyszínén a hang- és képrögzítés megengedett az alábbi feltételekkel:
   öltözőkben, illemhelyeknél és a látogatók elől lezárt területeken tilos a kép, illetve hangrögzítés!
  2. A rendezvény szervezői előzetes hozzájárulásukat adják a rendezvényen készült videó-, hang- és képfelvételeket a látogatók magáncélokra való felhasználásához, beleértve az internetes közzétételt is.
  3. A rendezvényen készült összes kép és hanganyag internetes vagy nyomtatott (újságok, magazinok, TV, rádió) médiában való megjelentetése, illetve bármilyen reklámanyagként való felhasználása csak a szervezők beleegyezésével engedélyezett!
  4. A szervezők fenntartják a jogot, hogy ezt a felhatalmazást indokolt esetben megtagadják vagy visszavonják.
  5. A rendezvény látogatói elfogadják, hogy a rendezvény ideje alatt róluk kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek, és azokat a szervezők reklámcélra felhasználhatják.
  6. Videofelvétel csak az adott előadó vagy fellépő engedélyével szabad készíteni.
   Saját magáról bárki készíthet video-anyagot a rendezvényen. Üdvözöljük a vloggereket, de más résztvevők szerepeltetése esetén, kérjük, tartsa be mindenki az ide vonatkozó jogszabályokat!
 • Öltözködésre vonatkozó szabályok:
  1. Kérjük, hogy valamennyi résztvevő, a cosplayer verseny résztvevői is vegyék figyelembe, hogy a rendezvény kiskorúak számára is nyitott. Alapvető elvárás, hogy a jelmezek is takarják az intim területeket, legalább egy fürdőruha méretében!
   Amennyiben bárki áthágja az előírt öltözködési normákat, azt felszólítjuk, hogy öltözzön át vagy hagyja el a rendezvény területét.
 • Fegyverek és kellékek a jelmezekhez:
  1. A szervezők a jelmezhez tartozó fegyvereket átvizsgálhatják, és azok használatát megtilthatják, amennyiben a látogatókra nézve veszélyesnek találják. Ez ellen tiltakozásnak helye nincs. Amennyiben az átvizsgálás és a tiltás az első órában történik, a résztvevő visszakérheti a jegy árát, amennyiben elhagyja a rendezvény területét. Az első óra letelte után a jegy visszatérítésére nincs lehetőség.
 • 18+ tartalmak:
  1. A rendezvényt meglátogató kiskorú, illetve törvényes képviselője a rendezvényre történő belépéssel tudomásul veszi, hogy a rendezvény területén megtalálhatóak olyan tartalmak, amelyeket besorolásuk szerint kizárólag 18 éven felüliek tekinthetnek meg.
  2. A kiskorú, és különösen törvényes képviselője a rendezvényre történő belépéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szervezőt semminemű felelősség nem terheli abban az esetben, amennyiben a 18 év alatti résztvevő 18 éven felülieknek szóló tartalmat tekint meg.
  3. A kiskorú törvényes képviselője a rendezvényre való belépéssel kötelezettséget vállal arra, hogy saját hatáskörben mindent elkövet annak érdekében, hogy a kiskorú a 18 éven felülieknek szóló tartalommal ne találkozzon, amelyhez kérés esetén a szervezők szóbeli segítséget nyújtanak.
 • Baleset, rosszullét, tűz:
  1. A rendezvényen bármilyen probléma esetén segítséget lehet kérni az AVANA kitűzőt viselő szervezőktől, illetve a beléptetésnél vagy az Avana standon megtalálható kollégáktól, akik szükség esetén haladéktalanul értesítik a szervezőket.
  2. Sebesülés, rosszullét esetén, haladéktalanul fel kell keresni a beléptetésnél található kollégákat, akik értesítik a szervezőket, illetve szükség esetén mentőt hívnak.
  3. Tűzriadó esetén a rendezvényhelyszín tűzriadó-terve lép életbe. A résztvevők kötelesek mielőbb elhagyni a helyszínt a kijelölt útvonalak igénybevételével.
 •  Egyéb:
  1. A Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.

XIV.   Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 2. A jelen ÁSZF Magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Valamennyi szabály azt a célt szolgálja, hogy biztonságos, és jó hangulatú élményben legyen része a látogatóknak. Kérünk mindenkit, hogy tartsa be az előírásokat, kerülje a konfliktusokat, a veszélyes helyzeteket, vigyázzon a saját és mások testi épségére.
A HungaroCon szervezői mindent megtesznek azért, hogy a rendezvény látványos és szórakoztató programot nyújtson a látogatóknak. Kérünk mindenkit, legyen ebben a partnerünk!
Jó szórakozást kívánunk!